Bedrijfsverzekeringen
Online

020 676 19 33

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Gebruik van deze website

De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Dorens & De Waal B.V. hierna Bedrijfsverzekeringen Online. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bedrijfsverzekeringen Online over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Bedrijfsverzekeringen Online de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan Bedrijfsverzekeringen Online niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Bedrijfsverzekeringen Online streeft ernaar dat de informatie op deze site correct is en dat de rekenmodules juist en ononderbroken functioneren. Bedrijfsverzekeringen Online is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze rekenmodules en/of de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Bedrijfsverzekeringen Online worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt Bedrijfsverzekeringen Online geen enkele aansprakelijkheid.

Virussen

Bedrijfsverzekeringen Online garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

Bedrijfsverzekeringen Online behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Direct afsluiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Premie Check

Selecteer uw beroep en vul uw jaaromzet in en u krijgt direct een indicatie voor uw beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

Selecteer uw beroep:


Wat is uw omzet?